طراحی جدید و گسترده ای مورد استفاده قرار ماشین سوژه متحرک از روبرو طلا